Rekisteriseloste GDPR ja informointiasiakirja - JOB10 Talent Solutions Oy. Tässä yhdistetyssä rekisteriselosteessa (523/1999) 15 §) ja informointiasiakirjassa (henkilötietolaki 24 §). kuvataan, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme, tai ottaessasi yhteyttä verkkosivustomme muiden kanavien, kuten sosiaalinen media, kautta (jäljempänä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Lisäksi tämä seloste koskee sellaisia henkilötietorekistereitä, joita JOB10 Talent Solutions Oy käyttää liiketoiminnassaan.

 

​Tämä dokumentti on ladattavissa ja toisinnettavissa myös osoitteessa www.job10.fi/tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

 

Job10 Oy (Y-tunnus:3224656-6)

Antinkatu 3 D

00100 Helsinki

Rekisteriasioita hoitavat henkilö: Pekka Romppanen, pekka.romppanen@job10.fi. Puh. 045 352 3326.

 

2. Rekisterin nimi

 

​JOB10 Oy:n työnhakija- ja työntekijärekisteri.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

Työnhakija- ja työntekijärekisteriin kerättyjä tietoja käytetään JOB10 Talent Solutions Oy:n vuokratyövoimatoimeksiantojen sekä rekrytointitoimeksiantojen toteuttamiseen. Tietoja käytetään lisäksi JOB10 Talent Solutions Oy:n ja tietoja antaneen henkilön välisen asiakassuhteeseen sekä JOB10 Talent Solutions Oy:n ja asiakkaan välisen toimeksianto- ja asiakassuhteen luomiseen, toteuttamiseen sekä JOB10 Talent Solutions  Oy:n palveluiden, markkinoinnin tai muiden liiketoimintojen kehittämiseen.

Henkilötietoja kerätään rekisteröitävien henkilöiden suostumuksella. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa koska tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
 

4. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään työnhakijan (myöhemmin ’’rekisteröity’’) osalta käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, joita ovat ainakin:​

 • etu- ja sukunimi,

 • syntymäaika,

 • osoite,

 • puhelinnumero, sähköpostiosoite,

 • kansalaisuus

 • työlupa ja sen voimassaolo,

 • valokuva,

 • koulutus- ja työkokemustiedot sekä työnhakijan toiveet,

 • Rekisteröidyn ja JOB10 Talent Solutions Oy:n välinen viestintä

 

Lisäksi työntekijän (myöhemmin ’’rekisteröity’’) osalta voidaan kerätä muita työsuhteen ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja, kuten:​​

 • henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot

 • JOB10 Talent Solutions Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden kommentit

 • työsuhteen tiedot sekä palaute

 • palkanlaskentaan ja työaikaan liittyvät tiedot

 • työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot

 • mahdollisesti luottotiedot 
   

5. Rekisterin tietolähteet

 

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Tietoja voidaan myös hankkia kolmannen osapuolen ylläpitämistä rekistereistä, johon rekisteröity on luovuttanut tietojaan ja antanut luvan niiden luovuttamiseksi rekisterinpitäjälle sekä rekisteröidyn julkiseksi saattamia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada kaikki JOB10 Talent Solutions Oy:n käytettävissä oleva tieto sellaisen tiedon alkuperästä, jota ei ole saatu rekisteröidyltä.
 

6. Tietojen käsittely, siirtäminen ja säilytys

 

JOB10 Talent Solutions Oy käsittelee tietoja vain tässä tietosuojaselosteessa todetussa laajuudessa ja käyttötarkoituksessa noudattaen voimassa olevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Tietoja käsittelee JOB10 Talent Solutions Oy:n henkilöstö. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä laajuudessa, mikä on tarpeen.

Tietoja saatetaan luovuttaa rekisteristä, mikäli rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa siirtämisestä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Rekisteröityä koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelytarkoitus huomioiden on perusteltua. Tiedot kuitenkin poistetaan, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt tai tietoja ei ole päivitetty taikka tarkastettu rekisteröidyn toimesta viimeisen kahden (2) vuoden aikana.
 

7. Tietojen oikeellisuus

 

JOB10 Talent Solutions Oy ei vastaa rekisteröidyltä tai kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröity on velvollinen huolehtimaan jättämiensä tietojen ajantasaisuudesta ja tarkastamaan kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuuden. 
 

8. Tarkastus- ja valitusoikeus

 

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle, mikäli rekisterinpitäjä on menetellyt lain tai tämän rekisteriselosteen vastaisesti.

 

9. Tietojen luovutukset

 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Antamalla suostumuksen, rekisteröity suostuu siihen, että tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle, kuten JOB10 Talent Solutions Oy:n asiakkaalle, mikäli tämä on toimeksiannon toteuttamisen tai asiakassuhteen ylläpitämisen kannalta tarpeellista

Rekisteröidyn antamia tietoja voidaan tämän suostumuksella käyttää myös kolmannen suorittamaan asiakastutkimukseen, kehitystyöhön tai markkinointiin.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan säilyttää ja näin ollen siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja säilytetään kuitenkin sellaisissa maissa ja palveluntarjoajien toimesta, joiden tietoturvan tasosta on varmistuttu ja, jotka täyttävät Euroopan komission asettamat kriteerit.
 

10. Rekisterin suojaus

 

Henkilörekisterin tietoihin on pääsy ennalta määritellyillä henkilöillä ja he voivat käsitellä tietoja vain tehtävään rajatussa laajuudessa. Rekisteristä otetut tulosteet käsitellään niin, ettei JOB10 Talent Solutions Oy:n ulkopuolisella henkilöllä ole niihin pääsyä.